ארכיון הקטגוריה: השראה רוחנית

שנקרה – יהלום הכתר של חוכמת ההבחנה – Śaṅkara – Crest Jewel of Discrimination – Vivekachudamani

(p.63)

"Inward is the Self, outward also is the Self; the Self is to the east, the Self is also to the west. The Self is to the south, the Self is also to the north. The Self is above, the Self is beneath."

פנימה זה העצמי, החוצה זה העצמי; העצמי הוא אל המזרח, העצמי הוא גם אל המערב. העצמי הוא אל הדרום, העצמי הוא גם אל הצפון. העצמי הוא ממעל, העצמי הוא מתחת.

"When by repeated effort naught remains but this," the scripture says, declaring absence of duality, to put an end to false transference of reality."

"כשיש מאמץ מתמשך, אפס נשאר מלבד הדבר" אומרים הכתובים, מצהירים על היעדר שניות (דואליות), בכדי לשים סוף להעברה (או הרחקה פסיכולוגית) של המציאות.

"Like the ether, free from darkness, free from wavering, free from limits, free from motion, free from change; having neither a within nor a without, having no other than it, having no second, is the Self, the supreme Eternal; what else is there to be known?"

כמו האתר [Ether – החומר שממלא את כל המרחב], חופשי מחשיכה, חופשי משינוי; נטול כל 'עם' או 'בלי', נטול כל אחר מלבדו, שאין לו שני – הוא העצמי, הנצחי העילאי; מה מעבר לזה עוד יש לדעת?

מקור: Sacred-Texts.com