ארכיון הקטגוריה: אדי שנקרה-צ'אריה

החכם הנאור הדגול אדי שנקרה צ'אריה – Śrî Adi Śankarâcârya


החכם הנאור הדגול - שנקרה

החכם הנאור הדגול אדי שנקרה (Adi Shankaracharya), אשר החייה את תנועת ה"אדוויטה וודאנטה" (Advaita Vedanta בתרגום חופשי = "סיכום התורה הוא שאין שניות") ההינדית בסביבות 650-700 אחה"ס נראה בציור עם עמיתיו התלמידים הנודדים.

הכיתוב בתמונה הוא ציטוט שורה  מפורסמת של שנקרה: "אומר בחצי פסוק מה שנאמר במיליוני כתבי קודש: ברהמן (מציאות מוחלטת) הוא האמת/ העולם אינו אמיתי. / הנשמה האינדיבידואלית היא באמת ברהמן, ולא שום דבר אחר" (Brahma satyam, jagan mithya, jivo brahmaiva na parah).
במקומות אחרים שנקרה היה חוזר על האימרה העתיקה מאופנישדת צ'אנדוגייה (
Chandogya Upanishad, iii.14) "ברהמן הוא כל זה (העולמות והיצורים הגלויים)" (Sarvam Khalvidam Brahma)  והיה מבהיר ש"עולם כעולם אינו אמיתי, עולם כברהמן הוא אמיתי".

שנקרה – יהלום הכתר של חוכמת ההבחנה – Śaṅkara – Crest Jewel of Discrimination – Vivekachudamani

(p.63)

"Inward is the Self, outward also is the Self; the Self is to the east, the Self is also to the west. The Self is to the south, the Self is also to the north. The Self is above, the Self is beneath."

פנימה זה העצמי, החוצה זה העצמי; העצמי הוא אל המזרח, העצמי הוא גם אל המערב. העצמי הוא אל הדרום, העצמי הוא גם אל הצפון. העצמי הוא ממעל, העצמי הוא מתחת.

"When by repeated effort naught remains but this," the scripture says, declaring absence of duality, to put an end to false transference of reality."

"כשיש מאמץ מתמשך, אפס נשאר מלבד הדבר" אומרים הכתובים, מצהירים על היעדר שניות (דואליות), בכדי לשים סוף להעברה (או הרחקה פסיכולוגית) של המציאות.

"Like the ether, free from darkness, free from wavering, free from limits, free from motion, free from change; having neither a within nor a without, having no other than it, having no second, is the Self, the supreme Eternal; what else is there to be known?"

כמו האתר [Ether – החומר שממלא את כל המרחב], חופשי מחשיכה, חופשי משינוי; נטול כל 'עם' או 'בלי', נטול כל אחר מלבדו, שאין לו שני – הוא העצמי, הנצחי העילאי; מה מעבר לזה עוד יש לדעת?

מקור: Sacred-Texts.com